ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
       

watch-jewelry

 

ΧΡΩΜΑ (Color)ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

ειδικ φως για χρμα διαμαντιο

(φωτ. 1)
Η εξταση των διαμαντιν και η σγκρισ τους με τα master stones πρπει να γνεται με ειδικ φως, τσι στε να μπορε να παρατηρηθε το πραγματικ «χρμα» των διαμαντιν.

Το χρμα (colour), συγκεκριμενοποιε περισστερο την κατηγορα στην οποα ανκει το κθε διαμντι, πριν βγει η τελικ του αξα.

πως εδαμε, τα διαμντια χωρζονται χρωματικ σε τρεις μεγλες κατηγορες: τα ντονα χρωματισμνα διαμντια (τα «φαντεζ» διαμντια fancy diamonds, πως παγκοσμως επικρατε να ονομζονται), τα διαμντια με χροι χρματος και τα χρωμα διαμντια.

Απ αυτ τα πιο σπνια και με την μεγαλτερη αξα εναι τα fancy diamonds. Εναι πολ δσκολο να βρεθε στη φση μεγλο, καθαρ και ντονα χρωματισμνο διαμντι. Γι' αυτν το λγο τα fancy diamonds εναι εκτς συναγωνισμο και δεν κατατσσονται σε αγοραστικς κατηγορες αξιολγησης πως τα χρωμα διαμντια.

Στην πραγματικτητα δηλαδ, ταν αναφερμαστε στην αξιολγηση των διαμαντιν με κριτριο το χρμα, ουσιαστικ μιλμε για τα χρωμα διαμντια και, ταν λμε τι το τδε διαμντι ανκει στην χρωματικ κατηγορα F, εννοομε πσο χρωμο εναι και χι τι χρμα χει και σε ποια νταση.
Ο κυριτερος παργοντας που αναδεικνει τις οπτικς ιδιτητες του διαμαντιο εναι η αχρωματτητ του. Δηλαδ, σο πιο χρωμο εναι να διαμντι, τσο πιο πολ λμπει και τσο πιο εμφανς εναι η ανλυση του χρωμτων στο εσωτερικ του. Με τον ρο αχρωματτητα εννοομε τη μη παρξη χρματος, αλλ και τη μη παρξη υπνοιας χροις χρματος. Πρκειται δηλαδ για λεπτομρεια, η οποα μως κνει τη διαφορ μεταξ των διαμαντιν και που τις περισστερες φορς το κοιν μτι δεν αντιλαμβνεται.

Η γνωσττερη και ευρτερα διαδεδομνη ταυτοποηση με βση την αχρωματτητα των διαμαντιν εναι η κλμακα του GIA (Γεμολογικο Ινστιτοτου της Αμερικς). Αυτ επικρτησε απ τα τλη της δεκαετας του 50. Φυσικ υπρχουν κι λλες κλμακες, μως εμες θα περιγρψουμε την κλμακα του GIA και αυτ που θα συναντσετε κυρως στην αγορ και στα πιστοποιητικ των διαμαντιν.

Σμφωνα με αυτν, η αχρωματτητα αυξνεται σταδιακ, απ τα ελαφρς χρωματισμνα μχρι τα τελεως χρωμα διαμντια. Χρησιμοποιε τα σμβολα του αγγλικο αλφαβτου, απ το τλος για τα ελαφρς χρωματισμνα, δηλαδ απ το γρμμα Z, και φτνει μχρι το γρμμα D για τα τελεως χρωμα.

Το χρμα του Διαμαντιο


Δεν χει βρεθε ακμη να διαμντι χρωμο και κατηγορας Α'. Και γι' αυτ το λγο δεν υπρχουν οι κατηγορες Α, Β C στις βαθμδες χρωμτων. Αυτ τη στιγμ, η κατηγορα D, αφορ χρωμα διαμντια που μπορε κποιος να τα αγορσει. Οι βαθμδες φτνουν μχρι την κατηγορα Ζ, που αφορ τα πιο κτρινα διαμντια με την χαμηλτερη αξα. Παρ' λα αυτ, οι κατηγορες X, Y και Ζ μπορον επσης να εναι πολ σπνια "κιτρινωπ" διαμντια.

Color Diamonds

(σχμα 1)

Στο σχμα 1 βλπουμε την κλιμακωτ κατταξη με τα γρμματα D, E, F να αντιστοιχον στα τελεως χρωμα διαμντια. Τα γρμματα G, H, I, J αντιστοιχον στα σχεδν χρωμα διαμντια. Τα K, L, M στα διαμντια με ανεπασθητη χροι χρματος. Τα N, O, P, Q, R στα διαμντια με πολ ελαφρι χροι χρματος και τλος τα S, T, U, V, W, X, Y και Z στα διαμντια με ελαφρι χροι χρματος. Στους επσημους πνακες θα βρετε αντ για τη λξη χρμα τη λξη κτρινο, δηλαδ ανεπασθητη κτρινη χροι, πολ ελαφρι κτρινη χροι και ελαφρι κτρινη χροι. Φυσικ δεν απευθνονται μνο στην κτρινη χροι, αλλ σε κθε χροι χρματος, απλς η κτρινη χροι εναι η πιο συνηθισμνη.

Η δικριση των «χρωμτων», πως εδαμε και στην περιγραφ του εργαστηρου του GLM, δεν εναι απλ υπθεση, πως εναι η μτρηση του βρους, η οποα πραγματοποιεται με μια απλ μτρηση σε να μηχνημα μτρησης καρατων. Το να ξεχωρσεις κατ πσο να διαμντι ανκει στην κατηγορα D, E, F G μπορε υπ προποθσεις να μην εναι εφικτ. Πολ σημαντικ ρλο διαδραματζει και το μγεθος της πτρας. Σε διαμντια μικρτερα απ 0,25 cts, τα «χρματα» E και F φανονται τελεως χρωμα, και για να τα ξεχωρσει κποιος πρπει να εναι πολ μπειρος, και φυσικ οι πτρες να εναι ελεθερες και χι καρφομνες σε κσμημα.

Η πτρα για να ανκει στις χρωμες, δηλαδ στο «χρμα» F στις σχεδν χρωμες κατηγορες και συγκεκριμνα στο χρμα G, πρπει η πτρα να εναι μεγαλτερη απ 0,50 cts και σε ορισμνες περιπτσεις να εναι μεγαλτερη απ 1 ct.

Οι σχεδν χρωμες πτρες, δηλαδ οι πτρες των κατηγοριν G, H, I, J, ταν βρσκονται σε κσμημα, εμφανζονται χρωμες καθς τις κοιτμε απ πνω, και κυρως οι τρεις πρτες κατηγορες G, H και I. Πρπει να εναι κποιος πρα πολ μπειρος και να διαθτει πολ γερ μτια για να μπορσει να διακρνει σε ποια ακριβς κατηγορα ανκουν, χωρς να αποδεσμευτον οι πτρες απ το δακτυλδι. Συνθως, για να γνει η δικριση, πρπει οι πτρες να φγουν απ το κσμημα και να τοποθετηθον δπλα σε πτρες που ανκουν στις χρωμες κατηγορες, και κυρως δπλα σε πτρες D F, στε να εναι εμφανς η διαφορ.

Επσης σημαντικ ρλο παζει και το κσμημα στο οποο εναι καρφομνη η πτρα. Εν π.χ. βρσκονται σε κτρινο χρυσ διαμντια με «χρμα» J, K ακμα και L, θα φανονται κοιτντας τα απ επνω σχεδν σαν χρωμα. Συνθως ο ενδιαφερμενος πελτης μπορε να διακρνει υπνοια χρματος εν οι δεμνες πτρες εναι αρκετ μεγλες, και κυρως εν το χρμα εναι καττερο του M. Επσης οι κτρινες χροις εναι πιο ευκολοδικριτες απ τις καφ.

Η κατταξη ενς διαμαντιο σε «χρωματικ» κατηγορα γνεται με διαμντια οδηγο, με τα οποα συγκρνουμε την υπ εξταση πτρα και αποφαινμαστε σε ποια κατηγορα ανκει. Τα διαμντια οδηγο εναι παγκοσμως γνωστς με τον ρο master stones και αποτελονται συνθως απ 10 12 πτρες, φτνοντας δηλαδ απ το D ως το M το O ανλογα. Το μγεθς τους εναι 1 ct και επειδ κοστζει το να χει κποιος καρατσιες πτρες σε τσο τλεια «χρματα», υπρχουν και master stones απ κυβικ ζιργκονα CZ, οι οποες μως χουν ημερομηνα λξεως. Δηλαδ τα master stones απ CZ φτιχνονται εργαστηριακ και το χρμα τους εναι τεχνητ. Αυτ χει ως συνπεια το «χρμα» τους να αλλοινεται με το χρνο, και πραν της πενταεταs δεν εναι αξιπιστο, οπτε πρπει να αντικαθστανται με νο σετ.

Ας δομε μως να παρδειγμα για να καταλβουμε πσο δσκολη μπορε να εναι η «χρωματικ» κατταξη των διαμαντιν. Οι διαφορς μεταξ των «χρωματικν» κατηγοριν δεν μπορον να αποτυπωθον στο χαρτ οτε και στην ανλυση της οθνης, γι' αυτ θα χρησιμοποισουμε πτρες απ κατηγορες που απχουν αρκετ μεταξ τους.

Η πρτη πτρα απ αριστερ εναι D, δηλαδ τελεως χρωμη. Η δετερη πτρα απ αριστερ ανκει στην κατηγορα των σχεδν χρωμων πετρν (H-J). Η τρτη απ αριστερ πτρα ανκει στην κατηγορα με ανεπασθητη χροι χρματος (K, L, M). Η τταρτη απ αριστερ πτρα ανκει στην κατηγορα με την πολ ελαφρι χροι (N, O, P). Η πμπτη απ αριστερ πτρα στην κατηγορα με την ελαφρι χροι, και τλος η τελευταα πτρα εναι να κτρινο διαμντι, να fancy yellow diamond

Color Diamonds
(φωτ. 2)

Οι δο πρτες πτρες δεν εμφανζουν χρωματικ διαφορ, θα λγαμε τι σως και η τρτη δεν χει εμφαν διαφορ απ τις πρτες δο. μως η διαφορ στην αξα που χουν δο πτρες, μα D απ μα K, εναι κτι παραπνω απ τερστια.

Στη φωτ. 3 βλπουμε τις διες πτρες με την δια σειρ υπ λλη γωνα.

Color Diamonds
(φωτ. 3)

Το εργαστριο του GLM (Γεμολογικ Εργαστριο του Μονπετρου) διαθτει τις ειδικς λμπες παρατρησης διαμαντιν, πτρες οδηγος (diamond master stones), αλλ και το ειδικ τελευταας τεχνολογας χρωματοφωτμετρο Sarin Colibri diamond colorimeter, που μας δνει με ακρβεια, χωρς το χρωματικ σφλμα του ανθρπινου ματιο, τον ακριβ δεκτη αχρωματτητας των διαμαντιν.


χουμε 5 ομδες χρωμτων
D-E-F Χρμα διαμαντιο D-E-F
χρωμα. Εναι η ομδα χρωμων διαμαντιν. Εναι υπαρκτ σε λα τα καταστματα, αλλ χουν αρκετ υψηλς τιμς. D: Απλυτα χρωμο. Ο πιο καθαρς βαθμς χρματος διαμαντιο που εναι εξαιρετικ σπνιος
Ε: Αρκετ χρωμο. Εκπαιδευμνοι γεμολγοι μπορον να διακρνουν να μικρ στρμα χρματος. Πρκειται για διαμντια πολ υψηλς ποιτητας.
F: χρωμο. Μνο εκπαιδευμνοι γεμολγοι μπορον να το διακρνουν. Εναι ο χαμηλτερος βαθμς των χρωμων διαμαντιν.

G-H-I Χρμα διαμαντιο G-H-I
Σχεδν χρωμα. Αυτ η ομδα εναι αρκετ κοντ στην χρωμη κατηγορα. Αν αναζητς την αξα, ταν αγορζεις διαμντι, ζτα να δεις πτρες απ' αυτ την ομδα. Αυτ τα διαμντια χουν ελαφρ στρμα χρματος.
G-H: Σχεδν χρωμα. ταν συγκρνονται με διαμντια καλτερου βαθμο χρματος ττε μνο διακρνονται στρματα χρματος , αλλ χουν πολ καλ αξα.
I-J: Σχεδν χρωμα. Εναι διακριτ ελαφρ στρματα χρματος.

K-L-M Χρμα διαμαντιο K-L-M
Ελαφρς κτρινα. Αυτ η ομδα ξεκινει να παρουσιζει ελαφρ κτρινο χρμα, που εναι ορατ στο πνω μρος της πτρας και στα πλγια.

Ν μχρι R Χρμα διαμαντιο Ν μχρι R
Αρκετ ανοιχτ κτρινο χρμα. Τα διαμντια σ' αυτ την ομδα φανονται κτρινα ακμα και ταν τοποθετηθον σε κοσμματα. Το χρμα σ' αυτ τη κατηγορα δεν χει μεγλη σημασα, αφο και οι τιμς εναι παρμοιες. Πιστοποιητικ για τα διαμντια της κατηγορας N-R συνθως δεν δνονται εξαιτας της χαμηλς τιμς.

S μχρι Ζ Χρμα διαμαντιο S μχρι Ζ
Ανοιχτ κτρινο. Τα διαμντια σ' αυτ την ομδα παρουσιζουν αρκετ χρμα. Παρ' λο που οι τιμς για τα διαμντια της κατηγορας S-W εναι διες και χουν τις πιο χαμηλς τιμς στην αγορ, ωστσο τα διαμντια των κατηγοριν X-Y-Z εναι σπνια και χουν να κτρινο χρμα που ανεβζει τις τιμς τους. σο περισστερο κτρινο εναι να διαμντι, τσο μεγαλτερη εναι η τιμ του. ντονα κτρινα διαμντια εναι δυνατν να χουν τιμς σο και της κατηγορας D.

Επιπλον, δεν πρπει να ξεχνμε και την παρξη των γχρωμων διαμαντιν. λες οι πολτιμες πτρες χρωματζονται απ συγκεκριμνους χρωματικος παργοντες. Εδ το διαμντι ρχεται για μα ακμα φορ να κνει την διαφορ. Η παρξη των γχρωμων διαμαντιν οφελεται σε τελεως διαφορετικ ατια απ εκενα των υπλοιπων λθων. Αυτς εναι και ο κριος λγος που τα γχρωμα διαμντια εναι τσο σπνια.

Η φωτογραφα του πιο κκκινου διαμαντιο στον κσμο, "the Rob Red". Το βρος του εναι μλις 0,59 καρτια και η κοπ του εναι σε σχμα αχλαδιο (pear shape).

Rob Red DIAMOND

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΑΡΑΤΙΑ (Carat Weight), ΤΟ ΧΡΩΜΑ (Colour), Η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ (Cut).

 

close

Language