ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
       

watch-jewelry

 

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

(φωτ. 1) ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ
Στην παραπνω φωτογραφα βλπουμε δο κρυσταλλικ εγκλεσματα στο κντρο της κορυφαας δρας (table facet). πως εκολα διαπιστνουμε, οι ατλειες που βρσκονται στο ερος της συγκεκριμνης δρας, γνονται μεσα παρατηρσιμες, διτι η δρα αυτ εναι σαν να ανοιχτ παρθυρο απ το οποο βλπουμε καθαρ λο το εσωτερικ της πτρας. Εν τα δια εγκλεσματα βρσκονταν σε διαφορετικ θση, το διαμντι αυτ θα μποροσε να ανκει σε αντερη κατηγορα. Π.χ. εν το μικρ απ τα εγκλεσματα βρισκταν στην θση α, κτω δηλαδ απ την δρα bezel, η οποα σχηματζει γωνα με την δρα table, δεν θα ταν τσο ευδικριτο. Εν και το μεγλο γκλεισμα ταν στη θση β, στην περιοχ της ζνης και κτω απ αυτν, υπρχει η πιθαντητα να μην ταν καν ορατ κοιτντας απ πνω πως βλπουμε στην φωτογραφα.

(φωτ. 2) ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ
Βλπουμε να σπσιμο λγο πνω απ τη ζνη. Ττοια σπασματα που δεν αφνουν κεν χρο ονομζονται feather στη διεθν ορολογα.

Clarity σημανει διαγεια. Δηλαδ απουσα εσωτερικν /και εξωτερικν παραγντων που επηρεζουν την καθαρτητα των διαμαντιν, οτως στε να εναι πεντακθαρα χωρς καννα γκλεισμα, χωρς καμα γρατζουνι σπσιμο οποιαδποτε ατλεια που θα επηρεζει τη διαγει τους.
Με τον ρο διαγεια εννοομε τι το φως περν ελεθερα απ το διφανο εσωτερικ της πτρας, χωρς εμπδια και παρεμβολς, στε κποιος να μπορε καθαρ να παρατηρσει διαμσου του σματος της πτρας.

γκλεισμα σημανει κποιο ξνο σμα που μπορε να υπρχει στο εσωτερικ του κρυστλλου του διαμαντιο. Ξνο σμα μπορε να εναι ο κρσταλλος λλου ορυκτο, θρασματα απ το πτρωμα που φιλοξενε τα διαμντια κ.. γκλεισμα επσης θεωρεται κποιο εσωτερικ σπσιμο του κρυστλλου, εμφανς ατλει του κ.. Πολλς φορς χει παρατηρηθε μικροσκοπικς κρσταλλος διαμαντιο να υπρχει ως γκλεισμα σε κποιο μεγλο διαμντι. Στα εγκλεσματα κατατσσουμε και τις γρατζουνις, τα σπασματα και ατλειες της εξωτερικς επιφνειας του εδροποιημνου και γυαλισμνου κρυστλλου.

Η παρατρηση του εσωτερικο και εξωτερικο της πτρας για να ελγξουμε την καθαρτητ της και να την κατατξουμε, πραγματοποιεται με συγκεκριμνη μεγθυνση, x10 φορς. H διεθυνση της παρατρησης γνεται απ το πνω μρος της πτρας και συγκεκριμνα απ την δρα table.

Πολ σημαντικ ρλο παζει το εδος, η φση και η θση του εγκλεσματος. Δηλαδ, νας διφανος και χρωμος κρσταλλος στο εσωτερικ ενς διαμαντιο επηρεζει σε μικρτερο βαθμ τη διαγεια ενς διαμαντιο, παρ να γχρωμο και μεταλλικ γκλεισμα. να μαρο στγμα θεωρεται μεγαλτερη ατλεια απ μια μεγαλτερη αλλ απαλ ρωγμ. Το διο συμβανει και με τη θση του εγκλεσματος μσα σε να διαμντι. Δηλαδ, το διο ακριβς γκλεισμα ταν βρσκεται στο κντρο του table facet, εναι μεγαλτερο μειονκτημα απ το να βρσκεται στην κρη και κτω απ τη ζνη (φωτ. 1).

Η διεθνς κατηγοριοποηση των διαμαντιν με το κριτριο της διαγειας

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

Βλπουμε σε αυτ το παρδειγμα πως το διο γκλεισμα, σε λλη θση, κατατσσει την πτρα σε διαφορετικ κατηγορα.

Η διαφορ των δο πρτων κατηγοριν γκειται στις λεπτομρειες. Δηλαδ τα «ψογα» διαμντια (Flawless, FL), σε σγκριση με τα «εσωτερικς ψογα» (Internally flawless, IF), χουν παντελ λλειψη εγκλεισμτων στο εσωτερικ τους, χωρς καννα εμφανς σημδι εξωτερικς ατλειας κοιτντας τα απ την κορυφ (δρα table). Τα IF επσης χουν παντελ λλειψη εγκλεισμτων στο εσωτερικ τους, μως μπορε κποιος να διακρνει, στω και με δυσκολα, εξωτερικς ατλειες, πως κρυσταλλογραφικς γραμμσεις, τριγωνικς αναπτξεις, εμφανες επιπλον δρες στην κορνα, παχι ζνη κ.. Κποιοι θεωρον τι η διαφορ των «FL» απ τα «IF» γκειται στο βαθμ που οι παραπνω ατλειες μπορον να απομακρυνθον με ελαφρι επαναστλβωση. Δηλαδ, εν με περαιτρω γυλισμα εξαφανζονται οι ατλειες, ττε το διαμντι μπορε να θεωρηθε «FL», εν οι ατλειες δεν γνεται να απομακρυνθον με επαναστλβωση, ττε η πτρα εναι «IF».

Η επμενη κατηγορα εναι των VVS διαμαντιν και μπορε να χωριστε σε δο υποκατηγορες (VVS1 και VVS2), οι οποες διαφρουν στον αριθμ και στη θση των εγκλεισμτων. Συνθως ως VVS1 κατατσσουμε πτρες με να γκλεισμα σε μη κεντρικ θση, εν ως VVS2 πτρες με δο τρα εγκλεσματα, που κποιο κποια απ αυτ εναι στο ερος της δρας table.

Βαθμονμηση διαγειας

Μγεθος και ποστητα εγκλεισμτων

Παρατηρησιμτητα με Μικροσκπιο

Παρατηρησιμτητα με γυμν οφθαλμ

Επηρεασμς στη λαμπρτητα

Flawless (FL) / απλυτη διαγεια

Παντελς λλειψη εγκλεισμτων

Δεν διακρνεται απολτως τποτα

Καθαρς στη λοπα / απλυτα διφανες

 

 

 

 

Ανεπηραστη η λαμπρτητα της πτρας

Internally flawless (IF) / εσωτερικ διαγεια

 

Απουσα εγκλεισμτων

σως με μεγλη δυσκολα να διακρνεται ατλεια στην εξωτερικ επιφνεια

 

 

 

Καθαρς στο μτι / διαυγες με γυμν οφθαλμ

VVS (very very small inclusions) / εξαιρετικ μικρ εγκλεσματα

VVS1 / υπομικροσκοπικ εγκλεσματα 1

Δικριση εγκλεισμτων με πρα πολλ δυσκολα σε μη φανερ θση

VVS2 / υπομικροσκοπικ εγκλεσματα 2

Δικριση εγκλεισμτων με πρα πολλ δυσκολα σε φανερ θση

VS (very small inclusions) / πολ μικρ εγκλεσματα

VS1 / μικροσκοπικ εγκλεσματα 1

Δυσδικριτα εγκλεσματα

VS2 / μικροσκοπικ εγκλεσματα 2

Δυσδικριτα γχρωμα ανακλμενα εγκλεσματα

SI (small inclusions) / μικρ εγκλεσματα

 

Μικρ εγκλεσματα

 

Ευδικριτα εγκλεσματα

I1 (inclusion 1) / εμφαν εγκλεσματα

Εμφαν εγκλεσματα

Πολ εμφαν εγκλεσματα

Εγκλεσματα εμφαν με δυσκολα στον γυμν οφθαλμ

Μη εμφανς επιρρο

I2 (inclusions 2) / ευμεγθη εγκλεσματα

Ευδικριτα εγκλεσματα

Πολ εμφαν εγκλεσματα

Εγκλεσματα εμφαν στον γυμν οφθαλμ

Εμφανς επιρρο

I3 (inclusions 3) / μεγλα εγκλεσματα

Μεγλα εγκλεσματα

Πολυριθμα εμφανστατα εγκλεσματα

Οφθαλμοφανστατα εγκλεσματα

Σημαντικ επιρρο

  1. η παρατρηση γνεται με μεγθυνση x10
  2. η παρατρηση γνεται απ την κορνα (crown)

Επσης και για την VS κατηγορα υπρχουν δο υποκατηγορες. Στην VS1 χουμε πτρες με διφανα εγκλεσματα, εν αν τα εγκλεσματα εναι πολυριθμα εναι γχρωμα μεταλλικ, τις κατατσσουμε στην VS2 κατηγορα.

Μπορε να δετε πιστοποιητικ που η πτρα οι πτρες να αναφρονται γενικ στις κατηγορες VVS VS. Εναι κι αυτ αποδεκτ, αν και συνθως συμβανει για πτρες μικρς μεσαου μεγθους, δηλαδ μχρι 0,50 ct. Αν χουμε μεγαλτερες πτρες, κανονικ πρπει να εντσσονται στις υποκατηγορες VVS1/VVS2 VS1/VS2.

Μχρι και την επμενη κατηγορα, δηλαδ την SI, τα διαμντια εναι διφανα, εν με γυμν οφθαλμ φανονται αψεγδιαστα. Απ την κατηγορα αυτ και πρα τα διαμντια παουν να εναι τλεια και χουν ευμεγθη εγκλεσματα, τα οποα επηρεζουν τη λαμπρτητ τους. Αναφερμαστε στις κατηγορες I1-I3, τις οποες μπορε να ακοσετε να τις λνε και πικ (pique).
Με τον ρο φυσικ σημδι (natural), στα πιστοποιητικ, εννοομε τμμα απ την εξωτερικ επιφνεια του κρυστλλου, το οποο παρμεινε αναλλοωτο μετ τη στλβωση. Ττοια σημδια εναι συνθως γραμμσεις τριγωνικς αναπτξεις και παρατηρονται κυρως στη ζνη. Nick σημανει μικροσκοπικ σπσιμο, συνθως στη ζνη.

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

(Φωτ. 3)
Το γκλεισμα στο κντρο αντανακλ το εδωλ του πολλς φορς στις δρες του κνου.

Πντα χρειζεται προσοχ ταν μελετμε μια πτρα και πολ περισστερο ταν πρκειται να εκδσουμε να πιστοποιητικ. πως τονσαμε, σε να σωστ κομμνο μπριγιν, το φως υπκειται σε ολικ εσωτερικ ανκλαση. Αυτ χει σαν συνπεια ορισμνες φορς και ανλογα με τη θση που χει να γκλεισμα, να φανεται σαν να υπρχει περισστερες απ μα φορς, λγω ανακλσεων στο εσωτερικ του και ιδιατερα στις δρες του κνου (pavilion) (φωτογραφα 3). Αυτ γνεται εκολα αντιληπτ διτι εμφανζεται συμμετρικ γρω απ τη ζνη το διο εδωλο. Μπορε να τχει μως περπτωση η ανκλαση να εναι μεμονωμνη και να φανεται το γκλεισμα σε λθος θση να φανονται δο εγκλεσματα εν στην πραγματικτητα να εναι μνο να. Ττοιες λεπτομρειες πρπει να αναγρφονται στην πιστοποηση.

Στα πιστοποιητικ αναφρεται η κατηγορα στην οποα ανκει η κθε πτρα, δηλαδ εν εναι VVS1 VS2 κ.λπ. Πραν τοτου μως γνεται και σχηματικ αναπαρσταση με τη θση και το εδος των εγκλεισμτων (σχμα 1).

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

(σχμα 1)

Συνοψζοντας λοιπν θα λγαμε τι:
Η διαγεια εναι νας σημαντικς παργοντας για την αγορ ενς διαμαντιο. Η καθαρτητ του μπορε να επηρεαστε απ δο τπους ψεγαδιν:

Εξωτερικ ψεγδια: Αυτ αφορον τα ψεγδια που μπορε να υπρχουν στην επιφνεια ενς διαμαντιο. Τα εξωτερικ χτυπματα, δημιουργονται απ λθη κατ τη διρκεια της κοπς του.

Εσωτερικ ψεγδια: Αυτ αφορον καθαρ, κποια ψεγδια που βρσκονται στο εσωτερικ μρος ενς διαμαντιο. Υπρχουν πολλ εδη εσωτερικν ψεγαδιν. Τα πιο σημαντικ απ' αυτ εναι:

  • Μαρα σκορα στγματα: κυρως απ νθρακα
  • Θολορα: προκαλεται απ υλικ που συνυπρχουν με τα διαμντια και που δεν εναι διαυγ.
  • Ραγσματα: η πλειοψηφα των ατελειν στα διαμντια προρχεται απ ραγσματα, στην χημικ δομ των διαμαντιν

Βαθμς Καθαρτητας
Η κλμακα, που χρησιμοποιεται συνθως, βασζεται σε οπτικ μεγθυνση (με φακ) του διαμαντιο 10 βαθμν. Αυτ σημανει τι, για πρακτικος λγους, κποια ατλεια που δεν μπορε να φανε σε οπτικ μεγθυνση 10 βαθμν, θεωρεται αμελητα.
Κλμακα καθαρτητας

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

σο πιο καθαρ εναι να διαμντι, τσο πιο πολτιμο εναι. Το GIA ορζει τις ιδιτητες της κθε ομδας της κλμακας ως εξς:

http://www.glm.gr/uploads/RTEmagicC_2_1_1_4c.gif.gif

Χωρς καννα ψεγδι (ψογο): ομδα IF - LC Ο μεγαλτερος βαθμς καθαρτητας που υπρχει. Σ' αυτ τη κατηγορα τα διαμντια δεν χουν καμα ατλεια. Εναι δυνατν, μως, να υπρχουν κποια εξωτερικ ψεγδι

http://www.glm.gr/uploads/RTEmagicC_2_1_1_4d.gif.gif

Πολ, πολ μικρ παρξη εγκλεστων: VVS1 και VVS2 Η ομδα VVS (very very slightly), χωρζεται σε δο κατηγορες, την VVS1 και VVS2. Τα υλικ VVS εναι εξαιρετικ δσκολο να ανιχνευθον.

http://www.glm.gr/uploads/RTEmagicC_2_1_1_4e.gif.gif

Πολ μικρ παρξη εγκλεστων: VS1 και VS2 Η ομδα VS αφορ υλικ που δσκολα ανιχνεονται με μεγθυνση 10 βαθμν

http://www.glm.gr/uploads/RTEmagicC_2_1_1_4f.gif.gif

Ελαφρι παρξη εγκλεστων: SI1, SI2 και SI3 Η πλειοψηφα των διαμαντιν που αγορζονται εναι της κατηγορας SI (Slightly Included) SI1: εναι ορατ με 10 βαθμος μεγθυνση. Δεν εναι ορατ με γυμν μτι. SI2: σπνια εναι ορατ με γυμν μτι, αλλ εντοπζονται με μεγθυνση 10 βαθμν SI3: Τις περισστερες φορς εναι ορατ με γυμν μτι, αλλ γνεται και χρση μεγεθυντικο φακο.

 

Ομδες που αφορον διαμντια ατελ
Ι1, Ι2 και Ι3: Εναι η τελευταα κατηγορα στην κλμακα καθαρτητας των διαμαντιν. Τα ψεγδια σ' αυτ τα διαμντια εναι ορατ με γυμν μτι.
Ι1: Τα διαμντια τη κατηγορας Ι1 εναι ακμα ελκυστικ. Η ατλεια δεν εναι τσο μεγλη, στε να χαθε η γενικ λμψη της πτρας.
Ι2: Οι ατλειες της κατηγορας Ι2, μερικς φορς, καλπτουν ουσιδη τμματα της πτρας. Επσης, εναι ορατ με γυμν μτι.
Ι3: Τα διαμντια της κατηγορας Ι3, χουν μηδαμιν καθαρτητα. Η θολορα εναι τσο ντονη, που χουν χσει λη τους την λμψη.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΑΡΑΤΙΑ (Carat Weight), ΤΟ ΧΡΩΜΑ (Colour), Η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (Clarity) ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ (Cut).

 

 

close

Language